عطاالله خسرویان

مشاوره ۴ میلیارد تومانی عطاء الله!

عطاالله خسرویان تراکتور آجرلو چند روز پیش خبر شکایت عطاءالله خسرویان ، مشاور اقتصادی سردار آجرلو، به وکالت مهرداد دالانی ویجویه، بر علیه باشگاه تیراختور رسانه ای شده و حکم پرداخت حدود... ادامه مطلب »